euT

eu str invT

opkk

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr

Unaprjeđenje web stranice je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

 

Općina Hum na Sutli koristi reciklažno dvorište u svrhu sustavnog gospodarenja otpadom i zaštite okoliša. Na taj način doprinosimo smanjenju papirnatog, staklenog, metalnog te biorazgradivog otpada. Ujedno doprinosimo sustavnom gospodarenju otpadom. U reciklažnom dvorištu osigurano je zasebno prikupljanje korisnih sirovina, obrada, ponovno korištenje otpada te u konačnici smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište. S navedenim je omogućeno učinkovitije upravljanje resursima i smanjuje se šteta za okoliš. Reciklažno dvorište koriste svi stanovnici općine, a to je 5.060 stanovnika odnosno 1.764 domaćinstva.

Na području općine postoji deponij komunalnog otpada uz koji se nalazi sortirnica iskoristivog otpada i reciklažno dvorište. Postavljeno je 15 kontejnera zatvorenog tipa volumena 7m³ za odlaganje otpada (metal, staklo, građevni otpad iz kućanstva i sl.). Za odlaganje krupnog glomaznog otpada postavljen je 1 kontejner zatvorenog tipa volumena 10m³, dok se za odlaganje odjeće i tekstila koriste 2 tipska kontejnera za tekstil, 1 natkriveno klimatizirano (ventilacijski otvori) spremište za neopasni otpad, 2 natkrivena klimatizirana spremišta za opasni otpad. U sklopu sortirnice iskoristivog otpada vrši se prikupljanje PET otpada, limenki i papira. Postavljena su 2 dodatna kontejnera za staklo i staklenu ambalažu volumena 7m³. Površina platoa reciklažnog dvorišta je 582 m².

  • Zadano
  • Naslov
  • Datum
  • Slučajno
  • Stari papir, staklo i plastiku možete odložiti u odgovarajuće spremnike ili odnijeti u reciklažno dvorište.Ne bacajte papir. Za recikliranje papira troši se 70 posto manje energije nego za njegovu proizvodnju pomoću primarnih sirovina. Papir se u Europi reciklira tri do četiri puta. U kućnom otpadu papira ima čak jedna četvrtina
  • Općina Hum na Sutli koristi reciklažno dvorište u svrhu sustavnog gospodarenja otpadom i zaštite okoliša. Na taj način doprinosimo smanjenju papirnatog, staklenog, metalnog te biorazgradivog otpada. Ujedno doprinosimo sustavnom gospodarenju otpadom. U reciklažnom dvorištu osigurano je zasebno prikupljanje korisnih sirovina, obrada, ponovno korištenje otpada te u konačnici smanjenje količine otpada
  • U EE otpad spadaju veliki i mali kućanski uređaji, informatička i telekomunikacijska oprema, oprema široke potrošnje, rasvjetna oprema (osim žarulja sa žarnom niti), električni i elektronički alati, igračke, oprema za razonodu i sportska oprema, medicinski proizvodi, instrumenti za praćenje i kontrolu i automatski samoposlužni uređaji. Ako kupite elektronički ili električni
  • Proizvođač pića koji na tržište stavlja ambalažu od pića obuhvaćenu sustavom povratne naknade obvezan je takvu ambalažu označiti oznakom sustava povratne naknade.U trgovinu možete vratiti PET, staklenu ili limenu ambalažu od pića zapremine veće od dva decilitra na kojoj je oznaka sustava povratne naknade (povratna naknada 50 lp).Trgovina vam mora
  • Otpadna maziva ulja preuzimaju ovlašteni skupljači otpadnih ulja, a njihov popis se nalazi na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Građani nisu obvezni odvojeno prikupljati otpadna ulja, ali ako možete, predajte ih u reciklažno dvorište.
  • Otpadnim vozilom smatra se motorno vozilo za prijevoz putnika koje osim vozačkog sjedala ima još najviše osam sjedala, motorno vozilo za prijevoz tereta čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3,5 tona te motorno vozila na tri kotača osim motornih tricikala (vozila kategorije L5). Otpadno vozilo možete predati ovlaštenom skupljaču koji
više... svi...